fbpx
Kolonie dla dzieci i młodzieży
32 320 50 47

Regulamin

I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia przez Qubus Group sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach usług drogą elektroniczną, za pośrednictwem serwisu internetowego dostępnego pod adresem quatronum.pl.
 1. Określeniom użytym w regulaminie, pisanym wielką literą, nadaje się następujące znaczenie:
RegulaminNiniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisu internetowego quatronum.pl..
UsługodawcaQubus Group Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, ul. Ścigały 10, 40-208 Katowice, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000477970, NIP 9542745273, REGON 243377021, o kapitale zakładowym 60.000,00 zł, e-mail: qubus@qubusgroup.com.pl, tel.: (+48) 728 66 33 23.
Konto UżytkownikaKonto założone i prowadzone dla w Serwisie dla Użytkownika. W ramach Konta Usługodawca przechowuje dane podane przez Użytkownika w celu skrócenia procesu Rezerwacji Turnusu. W ramach Konta Użytkownik ma również dostęp do historii dokonanych Rezerwacji Turnusów oraz dokumentów dotyczących dokonanych Rezerwacji Turnusów.
Usługa RezerwacjiUsługa świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu, umożliwiająca Użytkownikowi na dokonanie rezerwacji miejsca w wybranej przez Użytkownika imprezie turystycznej organizowanej przez Usługodawcę i zawarcie z Usługodawcą umowy o udział w wybranej imprezie turystycznej.
Formularz RezerwacjiFormularz rezerwacyjny udostępniony w Serwisie, za pośrednictwem którego Użytkownik dokonuje Rezerwacji Turnusu.
Umowa o Udział w ImprezieUmowa o udział w wybranej przez Użytkownika imprezie turystycznej zawierana pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem za pośrednictwem Serwisu na zasadach określonych w Regulaminie.
OWUogólne warunki umów o udział w imprezie turystycznej organizowanych przez Usługodawcę.
Serwisserwis internetowy prowadzony przez Usługodawcę, dostępny pod adresem quatronum.pl, w ramach którego Usługodawca świadczy na rzecz Użytkowników usługi drogą elektroniczna.
Rezerwacjazłożenie przez Użytkownika za pośrednictwem Serwisu zamówienia na udział w imprezie turystycznej dostępnej w ofercie Usługodawcy. Dokonanie przez Użytkownika Rezerwacji jest jednoznaczne z zapoznaniem się oraz akceptacją OWU, Standardowym Formularzem Informacyjnym, Ofertą Handlową i Regulaminem obowiązującymi dla wybranej imprezy turystycznej.
Oferta Handlowadokument udostępniony przez Usługodawcę w Serwisie dla każdej imprezy turystycznej oferowanej przez Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu.
Formularz Informacyjnystandardowy formularz informacyjny do umów o udział w imprezie turystycznej Qubus Group sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach udostępniony przez Usługodawcę w Serwisie dla każdej imprezy turystycznej oferowanej przez Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu.
BOKBiuro Obsługi Klienta Organizatora, ul. Boya-Żeleńskiego 68, 40-750 Katowice, e-mail: qubus@qubusgroup.com.pl, tel.: (+48) 728 66 33 23.
Regulaminregulamin imprez turystycznych dla dzieci i młodzieży udostępniony przez Usługodawcę w Serwisie dla każdej imprezy turystycznej oferowanej przez Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu.
Ustawaustawa z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych.
Warunki UbezpieczeniaOgólne Warunki Ubezpieczenia indywidualne podróże Kontynenty na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, zatwierdzone uchwałą Zarządu nr 1/30/08/2018 z dnia 30.08.2018 r.
Rejestracjaczynność dokonywana przez Użytkownika w Serwisie w celu utworzenia Konta Użytkownika.
Użytkownikpełnoletnia osoba fizyczna, korzystająca z Serwisu, z którą może zostać zawarta umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu.
Zadatekprzedpłata w kwocie 300 zł uiszczana przez Użytkownika na poczet wybranej Imprezy Turystycznej zgodnie z postanowieniami OWU.
 1. Zasady przetwarzania przez Usługodawcę danych osobowych określone zostały w Polityce Prywatności.

II. Konto Użytkownika

 1. W ramach Serwisu Usługodawca może świadczyć na rzecz Użytkownika bezpłatną usługę prowadzenia i dostępu do Konta Użytkownika.
 1. W celu utworzenia Konta Użytkownik dokonuje Rejestracji, wypełniając udostępniony w Serwisie formularz rejestracji i podając w nim dane Użytkownika wskazane w formularzu rejestracji, akceptując postanowienia Regulaminu, a następnie wybierając opcję „Zarejestruj się”).
 1. Po dokonaniu przez Użytkownika Rejestracji Usługodawca potwierdzi utworzenie Konta Użytkownika poprzez przesłanie Użytkownikowi wiadomości na przesłany adres e-mail.
 1. Umowa o świadczenie na rzecz Użytkownika usługi prowadzenia i dostępu do Konta Użytkownika zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia przez Usługodawcę utworzenia Konta Użytkownika w sposób określony w ust. 3 powyżej.
 1. Każdy Użytkownik może posiadać tylko jedno Konto Użytkownika.
 1. Użytkownik nie jest uprawniony do udostępniania swojego Konta Użytkownika oraz danych dostępowych do Konta Użytkownika jakimkolwiek osobom trzecim. Dane dostępowe do Konta Użytkownika są ściśle poufne. Użytkownik zobowiązany jest do ich zabezpieczenia przed ich przypadkowym ujawnieniem jakimkolwiek osobom trzecim. W przypadku podejrzenia uzyskania przez osoby nieuprawnione danych dostępowych do Konta Użytkownika Użytkownik zobowiązany jest do niezwłocznego zgłoszenia tego Usługodawcy.
 1. Umowa o świadczenie usługi prowadzenia i dostępu do Konta Użytkownika zostaje zawarta na czas nieoznaczony. Każda ze Stron może wypowiedzieć umowę z zachowaniem 7 dniowego okresu wypowiedzenia. Z chwilą upływu okresu wypowiedzenia Konto Użytkownika może zostać usunięte przez Użytkownika, bądź przez Usługodawcę na pisemną prośbę Użytkownika.

III.Usługa Rezerwacji

 1. Usługa rezerwacji obejmuje dokonanie przez Usługodawcę i utrzymanie rezerwacji miejsca w wybranej przez Użytkownika imprezie turystycznej dostępnej w ofercie Usługodawcy za pośrednictwem Formularza Rezerwacji, służąc również do zawarcia pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą Umowy o Udział w Imprezie. Usługa rezerwacji świadczona jest przez Usługodawcę nieodpłatnie.
 2. Usługa Rezerwacji może być świadczona Użytkownikowi posiadającemu Konto Użytkownika lub Użytkownikowi nieposiadającemu tego konta.
 3. W celu dokonania rezerwacji turnusu za pośrednictwem Serwisu Użytkownik, po uprzednim wyborze imprezy turystycznej dostępnej w ofercie Usługodawcy (zakładka „Rezerwacje”), wypełnia udostępniony przez Usługodawcę Formularz Rezerwacji, składając wszelkie niezbędne oświadczenia, w tym oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji Regulaminu, Oferty Handlowej, Formularza Informacyjnego, Regulaminu oraz Warunków Ubezpieczenia.
 4. Przed dokonaniem rezerwacji Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z udostępnionymi przez Usługodawcę dla wybranej imprezy turystycznej dokumentami, w tym Regulaminem, OWU, Ofertą Handlową, Warunkami Ubezpieczenia oraz Formularzem Informacyjnym.
 5. Rezerwacja zostaje dokonana z chwilą przekazania przez Usługodawcę na adres e-mail Użytkownika potwierdzenia dokonania rezerwacji.
 6. Potwierdzenie dokonania rezerwacji nie jest jednoznaczne z zawarciem pomiędzy Użytkownikiem i Usługodawcą Umowy o Udział w Imprezie. Umowa o Udział w Imprezie zostaje zawarta z chwilą dokonania przez Użytkownika wpłaty Zadatku, a w przypadku rezerwacji dokonywanych na mniej niż 30 dni przed wooden phone casehttp://www.downtownshawnee.orggo urlrozpoczęciem imprezy turystycznej – pełnej ceny tej imprezy. Dokonując płatności Zadatku Użytkownik akceptuje warunki Umowy o Udział w Imprezie.
 7. W przypadku braku dostępnych miejsc na wybranej przez Użytkownika imprezie turystycznej, w wyniku Rezerwacji Usługodawca umieści osobę wskazaną przez Użytkownika na liście rezerwowej, informując o tym Użytkownika. Użytkownik, który został poinformowany o umieszczeniu na liście rezerwowej może zrezygnować z umieszczenia na liście rezerwowej poprzez przesłanie informacji o rezygnacji na adres qubus@qubusgroup.com.pl. Po otrzymaniu wiadomości Usługodawca usunie Użytkownika lub osobę wskazaną prze Użytkownika z listy rezerwowej.
 8. Rezerwacja wygasa z chwilą:

a) zawarcia z Użytkownikiem Umowy o Udział w Imprezie;

b) braku dokonania przez Użytkownika wpłaty Zadatku lub, w przypadku rezerwacji dokonywanych na mniej niż 30 dni przed rozpoczęciem imprezy turystycznej – pełnejceny imprezy turystycznej, w terminie 5 dni od dnia potwierdzenia przez Usługodawcę dokonania Rezerwacji;

c) w przypadku umieszczenia na liście rezerwowej – 30 dni przed dniem rozpoczęcia imprezy turystycznej, w przypadku braku zawarcia w tym terminie z Użytkownikiem Umowy o Udział w Imprezie.

IV. Zasady Korzystania z Serwisu i usług świadczonych za jego pośrednictwem.

 1. Korzystanie z Serwisu oraz usług dostępnych za jego pośrednictwem wymaga posiadania przez Użytkownika urządzenia, które umożliwia korzystanie z sieci Internet, posiadania połączenia z siecią Internet, posiadania zainstalowanej przeglądarki internetowej z obsługą połączeń szyfrowanych SSL i JavaScript, posiadania aktywnego adresu poczty elektronicznej.
 2. Serwis może być wykorzystywany wyłącznie dla celów zgodnych z jego przeznaczeniem, przepisami prawa, dobrymi obyczajami. Zabronione jest dostarczanie przez Użytkownika w związku z korzystaniem z Aplikacji jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do ingerowania w strukturę techniczną Konta Użytkownika w celu diagnozowania ewentualne nieprawidłowości lub problemy w funkcjonowaniu Serwisu. Usługodawca może także dokonywać zmian i oddziaływać na sekcję techniczną Konta Użytkownika w celu wprowadzania modyfikacji i zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Serwisu lub Konta Użytkownika.
 4. Treści zawarte w Serwisie są chronione prawami autorskimi, prawami do znaków towarowych, prawami do baz danych lub innymi prawami własności intelektualnej.

V. Reklamacje,odstąpienie,rozwiązywanie sporów.

 1. Reklamacje dotyczące usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu należy składać na adres korespondencyjny Usługodawcy lub pośrednictwem poczty e-mail, na adres qubus@qubusgroup.com.pl.
 2. Reklamacja powinna zawierać co najmniej imię i nazwisko, adres e-mail Użytkownika oraz opis okoliczności uzasadniających reklamację, a także żądanie Użytkownika związane ze składaną reklamacją.
 3. Usługodawca poinformuje Użytkownika o wyniku rozpatrzenia reklamacji w terminie nie dalszym niż 14 dni od dnia otrzymania reklamacji.
 4. Tryb zgłaszania i rozpatrywania reklamacji dotyczących zawartej Umowy o Udział w Imprezie określono w OWU.
 5. Użytkownikowi będącemu konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną zawartej za pośrednictwem Serwisu bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego terminem. Użytkownik nie ponosi jakichkolwiek kosztów odstąpienia. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może być złożone w dowolnej formie. Można złożyć je na przykład poprzez przesłanie oświadczenia na adres qubus@qubusgroup.com.pl lub na adres BOK. Odstąpienie od zawartej Umowy o Udział w Imprezie następuje na zasadach określonych w Ustawie.
 6. Użytkownik będący konsumentem może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
 7. Pomoc konsumentom w zakresie potencjalnych sporów z konsumentami zapewniają również powiatowi (miejscy) rzecznicy konsumentów. O ile obowiązek taki nie wynika z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, Usługodawca nie będzie zobowiązany do korzystania z pozasądowych metod rozwiązywania sporów.

VI. Zmiany Regulaminu

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu w przypadku zaistnienia zmiany stanu prawnego, skutkującej koniecznością wprowadzenia zmian w Regulaminie, wydania orzeczenia przez sąd powszechny lub wydania decyzji, zalecenia, rekomendacji lub innego, wiążącego nas aktu przez organ administracji publicznej, skutkującego koniecznością wprowadzenia zmian w Regulaminie, a także zmiany w ofercie Usługodawcy ze względu na:
  • wprowadzenie nowych produktów i usług, jeśli jednocześnie 1) zmiana Regulaminu dotyczy jedynie wprowadzenia postanowień lub zmiany postanowień związanych z tymi produktami lub usługami, 2) korzystanie z nowych produktów i usług nie będzie dla Użytkownika obowiązkowe, 3) niekorzystanie z nich nie będzie wiązało się dla Użytkownika z kosztami;
  • poprawienie przez Usługodawcę istniejących funkcjonalności lub świadczonych usług w celu zwiększania poziomu bezpieczeństwa, ochrony danych osobowych lub polepszenia użyteczności udostępnianych funkcjonalności lub usług świadczonych przez nas, przy czym zmiana Regulaminu może dotyczyć jedynie wprowadzenia postanowień lub zmiany postanowień związanych z tymi funkcjonalnościami lub usługami;
  • zmianę lub rezygnację z niektórych funkcjonalności lub usług świadczonych przez Usługodawcę ze względu na dalszą niemożność świadczenia danej usługi lub udostępniania funkcjonalności w dotychczasowej formie spowodowaną 1) ustaniem umowy pomiędzy nami a podmiotem, z którego usług Usługodawca korzysta świadcząc daną usługę lub udostępniając daną funkcjonalność lub 2) wzrostem kosztów świadczenia danej usługi o co najmniej 2%, spowodowanym wzrostem cen energii, połączeń telekomunikacyjnych, obsługi systemu informatycznego stosowanego przez Usługodawcę do świadczenia danej usługi lub udostępniania danej funkcjonalności, lub 3) zmianą przepisów prawa regulujących świadczone usługi lub udostępnione funkcjonalności przez Usługodawcę, jeżeli zdarzenie będące powodem zmiany miało miejsce nie dłużej niż 3 miesiące przed ogłoszeniem zmiany Regulaminu – przy czym zmiana Regulaminu może zostać dokonana jedynie w zakresie niezbędnym do usunięcia lub zmiany tych funkcjonalności lub usług.
 2. O zmianie Regulaminu Użytkownik zostanie poinformowany za pośrednictwem wiadomości przesłanej pocztą elektroniczną. W informacji o zmianach Usługodawca poinformuje, kiedy wchodzą one w życie (przy czym termin ten nie będzie w żadnym wypadku krótszy niż 14 dni od wysłania przez Usługodawcę tej informacji).
 3. Po otrzymaniu informacji o zmianach, jednakże przed określoną przez Usługodawcę chwilą wejścia zmian Regulaminu w życie Użytkownik może wypowiedzieć umowę – wówczas Użytkownik nie będzie związany nowym brzmieniem Regulaminu.
Call Now Button